terça-feira, 23 de dezembro de 2008

Dhanvantari

Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Dhanvataraye Amrtakalasahastaya Sarvamaya Vina Sanaya
Trailokya Nathaya Mahavisnave Svaha