segunda-feira, 6 de novembro de 2006

Sri Nrsimhadeva

Sarva-vighna-vinasakari 
Sri Nrsimhadeva Bhagavan Ki Jaya !!!

Bhakta-pravara 
Sri Prahlada Maharaja Ki Jaya !!!